Uv�t�n� na str�nce - animace flash. Odkaz na hlavn� str�nku.
flash �vodn� str�nka
kongresovďż˝ turistika
Z�kladn� informace
Konferen�n� slu�by
Kongresov� s�l
U�ebny
�af���v d�m
ubytov�n�
Ubytovacďż˝ kapacita
Individu�ln� a skupinov� turistika
gastronomie slu�by okol� prohl�dka jak n�s najdete objedn�vka
�vodn� flashov� animace
�esky/ Deutsch/ English

HOTEL SKALSK� DV�R

Hotel Skalsk� Dv�r je situov�n v malebn�m z�kout� �eskomoravsk� vyso�iny, ekologicky nej�ist�� oblasti �R, v sam�m st�edu republiky, s dostupnost� d�lnice D1, v t�sn� bl�zkosti Nov�ho M�sta na Morav�.

Semin�rn� turistika

Hotel nab�z� rozs�hl� prostory, kter� sk�taj� mo�nost �irok�ho vyu�it� v�etn� kompletn�ho servisu a doprovodn�ch program�.

Individu�ln� turistika

Nab�dka kompletn�ch slu�eb cestovn�ho ruchu pro individu�ln� turistiku i skupiny.
�ipka

Pr�zdninov� rekrea�n� pobyty na Vyso�in�: obdob� od 1.7. do 2.9. 2006

Dopďż˝ejte svďż˝m dďż˝tem i sobďż˝ pobyt v ekologicky nejďż˝ist�� oblasti ďż˝eskďż˝ republiky

 

 

  • tďż˝dennďż˝ rekreaďż˝nďż˝ pobyty (7 pďż˝enocovďż˝nďż˝)
  • stravovďż˝nďż˝ - polopenze:

sn�dan� � tepl� a studen� bufet

ve�e�e � v�b�r ze 4 menu (p�edkrm, pol�vka, hlavn� chod, dezert)

nďż˝poje ďż˝ 1 nealkoholickďż˝ nďż˝poj nebo pivo k veďż˝eďż˝i

  • cena dďż˝le zahrnuje grilovanďż˝ veďż˝er s hudbou, 1x taneďż˝nďż˝ veďż˝er, 2x vstup do bazďż˝nu, 1x vstup do oblastnďż˝ho muzea
  • bohatďż˝ sportovnďż˝ a relaxaďż˝nďż˝ ďż˝ krytďż˝ bazďż˝n s protiproudem, sauna, tenisovďż˝ kurty, fitness, kuleďż˝nďż˝k, pramice, ďż˝ (viz. strďż˝nka ďż˝sluďż˝byďż˝)
  • v okolďż˝ ďż˝ada pamďż˝tihodnostďż˝ a zajďż˝mavďż˝ch mďż˝st (viz. strďż˝nka ďż˝okolďż˝)

 

Cena tďż˝dennďż˝ho poukazu s polopenzďż˝ pro dospďż˝lou osobu: 4.900,-

 

P�i v�asn� rezervaci a �hrad� z�lohy do 31.5. 2006: 4.410,-

 

Dal�� slevy poskytujeme:

  • tďż˝etďż˝ osobďż˝ ve dvoulďż˝kovďż˝m pokoji na pďż˝istďż˝lce
  • dďż˝tem do 12 let na stravovďż˝nďż˝
  • 1 dďż˝tďż˝ do t�� let na pďż˝istďż˝lce se dvďż˝ma dospďż˝lďż˝mi osobami vďż˝t. stravovďż˝nďż˝ zdarma

 

AKTIVNďż˝ DOVOLENďż˝

ANGLI�TINA PRO CELOU RODINU

 

s �esk�mi lektory i rodil�mi mluv��mi

pro za��te�n�ky i pokro�il�

2. - 8.7. a 10. - 16.7. 2006

V�ce informac� na http://astrajs.cz


Kontakt:

Hotel Skalsk� dv�r
L�sek 52
593 01 Byst�ice
nad Pern�tejnem


tel.: +420 566 591 511
fax: +420 566 551 139
e-mail: skalsky.dvur@iol.cz

Usługi prawne

RealVideo - videouk�zka
Provozovatelem hotelu je spoleďż˝nost PKS Holding, a.s.,  /   Oxygen Solutions s.r.o. ďż˝ 2004, all rights reserved